Névadó Történet Osztályok Tanárok Tudnivalók Galériák Videók Hivatkozások Alapítvány Szabályzatok Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program Házirend Kapcsolat
 
 
 
 

KADA TÖRVÉNYKÖNYV


1. Általános tudnivalók

1.2. Az intézmény neve:

Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

OM azonosító: 034957

1.3. Székhelye:

1105 Budapest X. ker. Kada utca 27-29. Tel: 262 0177

1.4. Hatálybalépés dátuma:

A Kada törvénykönyv a nevelőtestület által történő elfogadás és az ISZ és a DÖK egyetértésével a fenntartó jóváhagyásának a napján lép hatályba, s egyben az előző házirend hatályát veszti.

A házirendben megfogalmazott szabályok, előírások arra az időszakra vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

1.5. A házirenddel kapcsolatos szabályok

A Kada Törvénykönyv mindazon területeket szabályozza, amelyeket a többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról (2003. évi LXI. módosítása) és a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről jogszabályok, a Nemzeti alaptantervről szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet e tárgykörbe utalnak.

1.5.1. A nyilvánosságra hozatal formája

A Kada Törvénykönyv a hatálybalépés napján, az iskolai hirdetőfalon és az iskolai könyvtárban kerül kifüggesztésre.

1.5.2. Megismerhetőség folyamatos biztosítása

A Kada Törvénykönyv egyes példányai az iskolai könyvtárban, a tanáriban, az osztályfőnököknél és az iskolaszék tagjainál állandóan hozzáférhetőek, tanulmányozásra kölcsönvehetőek. Minden tanuló a beiratkozás alkalmával kap egy példányt belőle. Érdemi változtatások alkalmával minden tanuló kap egy példányt.

1.5.3. A tanulókkal, tanárokkal történő megismertetés rendje

A Kada Törvénykönyvet a hatálybalépés napján az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal. A szülők a legközelebbi szülőértekezleten kapnak tájékoztatást a változásokról.

Az új diákok és szüleik a beiratkozással egyidejűleg ismerhetik meg a házirendet. Az új kollégák a kinevezés aláírása előtt ismerkedhetnek meg az iskolai életet szabályozó dokumentumokkal.

1.5.4. A Ktv., a Vhr. és az SZMSZ diákokat közvetlenül érintő részeinek helyi megismerhetősége

A diákokat közvetlenül érintő jogszabályokról a diákönkormányzati megbeszéléseken értesülhetnek a tanulók, melyek írásos formáját a házirend mellékleteként a könyvtárban tesszük hozzáférhetővé.

1.5.5. A rendszeres felülvizsgálat rendszere, eljárási szabályai

Jelen házirendet az elfogadástól számított 3 évente az iskola nevelőtestülete, ISZ-e, DÖK-a felülvizsgálja.

Amennyiben az évente összehívott diákközgyűlés a tanulói jogok érvényesülésének átvizsgálásakor szükségesnek tartja az iskolai házirend felülvizsgálatát, akkor kezdeményezheti azt.

A tanulói jogok a beiratkozást követő első tanítási napon lépnek életbe.

1.5.6. A módosítás eljárási szabályai

Jelen házirend módosítására abban az esetben kerül sor, ha ezt törvényi változások indokolják, vagy a diákok illetve az ISZ tagjainak 25 %-a írásban kezdeményezi, a módosítási javaslat megfogalmazásával, indoklásával.

A módosítás elfogadása a nevelőtestület 75 %-os jóváhagyásával és az ISZ, a DÖK egyetértési jogának gyakorlásával történik.


Legitimáció:

A Kada Törvénykönyv a tantestület 75%-os elfogadásával lép életbe.

Egyetértési jogot az ISZ és a DÖK gyakorol.

Jegyzőkönyvi kivonat

amely készült az ISKOLASZÉK, a DÖK és a nevelőtestület 2004. november 15-ei ülésén az iskola házirendjének a megvitatásakor

Az ülés helyszíne: Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

1103 Budapest, X. Kada utca 27-29.

Az ülés időpontja: 2004. november 15.

Résztvevők: ISZ, DÖK, nevelőtestület

Tervezett napirend:

1. Házirend

A Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete a Kada törvénykönyvet az ISZ és a DÖK egyetértésével 2004. 11. 15-ei ülésén egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2004. November 15.

.................................................... ....................................................

nevelőtestület képviselője ISZ elnöke

.................................................... ...........................................

DÖK képviselője jegyzőkönyv vezető

..... ...............................

igazgató

PH.


2. Munkarend

2.1. Az intézmény nyitva tartása

Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6 óra 30 perctől 19 óráig tart. A reggeli ügyeletet igénylő tanulók (7 óra 20 percig) a kijelölt teremben gyülekeznek. A tanítás előtti gyülekezés helye az aula, jó idő esetén az udvar.

(A szorgalmi időszakon kívüli nyitva tartás és ügyeleti rend az iskola SZMSZ-ben található.)

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 8 óra, az úszás órák kivételével, melynek kezdete lehet fél nyolc is.

A csengetés rendje:

Kezdete

Vége

1. óra

8 óra

8 óra 45 perc

2. óra

9 óra

9 óra 45 perc

3. óra

10 óra 5 perc

10 óra 50 perc

4. óra

11 óra

11 óra 45 perc

5. óra

11 óra 55 perc

12 óra 40 perc

6. óra

12 óra 50 perc

13 óra 35 perc

7. óra

13 óra 55 perc

14 óra 40 perc

3. A tanulók jogai és kötelezettségei

1.§ Általános törvények

1. A K.TK. a társadalom erkölcsi normáira, valamint az együttélés szabályaira épülő törvénygyűjtemény.

2. A K.TK. figyelembe veszi az Alkotmányt, a Magyar Köztársaság művelődéssel és közoktatással kapcsolatos törvényeit, valamint az iskola tanulóinak, a szülőknek a javaslatait.

3. Az iskola érted van. Ennek törvényei is a te boldogulásodat kell, hogy segítse.

2.§ Az iskolai élet törvényei

1. Reggel 7. 30 és 7. 45 óra között, ha iskolaotthonos osztályba jársz 7. 30-ig érkezz az iskolába, ha van első órád! 8 órakor csendben ülj az osztályteremben és várd az óra kezdetét! Ha nincs első órád, igyekezz becsöngetés előtt 10 perccel beérkezni az iskolába!

2. Késésnek számít, ha az órára a tanár után érsz be. Indokolatlan esetben ez a havi magatartásjegyedbe számít be(Havonta 3 késés egy osztályzatot ront a havi érdemjegyeden). Ennek megítélése osztályfőnököd joga. Amennyiben az óráról 10 percnél többet késel, igazolatlan órának számít.

3. A 6. 3o- tól 7. 30 óráig tartó reggeli ügyeletet akkor vedd igénybe, ha ezt szüleid korai munkakezdése indokolja. A reggeli ügyelet kérelmét szüleid az év elején kitöltendő adatlapra jegyezzék be.

4. Reggel 7 25órakor az ügyeletes tanárt üdvözölve együtt lépjetek be az aulából ill. az udvarról az iskola többi épületrészébe.

Mindig nevelőid közelében légy. Ez a szabály saját testi épséged érdekében vonatkozik az egész tanítási időre és a délutáni foglalkozásokra is.

5. Az óra elején csendes felállással köszöntsd tanárodat, s közben rendezd gondolataidat, és lelkileg készülj fel az órára!

6. A szünethez a tanárodnak és neked is egyaránt jogod van. Ha jó az idő, az ügyeletes tanár engedélyével használd ki a lehetőséget és töltsd a nagy szünetet az udvaron.

7. Az emeleti osztálytermek ablakait tanulóknak kinyitni nem szabad!

8. A tanítás ideje alatt az iskola épületét engedély nélkül senki nem hagyhatja el!

9. Tanítás illetve egyéb foglalkozásokvégén az iskolából fegyelmezetten távozzatok!

10. Társaidra és önmagadra veszélyes tárgyakat és anyagokat az iskolába nem hozhatsz!

Tiltott tárgyak listája:

Értékes tárgyakat (3000.- Ft fölött), ékszereket, balesetveszélyes tárgyakat, a tanuláshoz szükségtelen dolgokat, tűzszerszámokat az iskolába ne hozz.

Mobil telefon, szemléltető eszközök, hangszer stb értéktárgyak elhelyezése:

Tanítás előtt leadhatod az iskolatitkári irodában, tanítás után felveheted ezeket a tárgyakat. Amennyiben nem adod le, úgy felelősséget nem vállalunk érte. Ha a tanulási időt telefonhasználattal, vagy más eszköz használatával zavarod, úgy elvételre kerül és a szülőidnek adjuk vissza.

11. Iskolánk tanulóinak a dohányzás, rágózas, szotyizás és egészséget károsító anyagok (alkohol, drog, stb.) fogyasztása tilos!

3.§ A Kada Mihály Általános Iskola diákjainak jogai

1. Jogod van diákönkormányzati vezetőt megválasztanod és őt visszahívnod.

2. Minden tanuló választhat és választható a diákönkormányzatba annak működési rendje szerint.

3. Az általad választott önkormányzati vezetődön keresztül dönthetsz:
- diákszervezeted működéséről;
- egy tanítás nélküli nap programjáról;
- saját kis közösséged programjáról, de erről két héttel korábban értesítsd az osztályfőnöködet és az iskola igazgatóját.

4. Egyetértési jogot gyakorolhatsz:
- osztálytársaid kitüntetésében, jutalmazásában;
- társadalmi munkában való részvételben;
- az iskolai versenyek, rendezvények meghatározásában;
- az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezésének munkamegosztásában;
- diákönkormányzat játékainak, felszerelésének felhasználásában.

5. Véleményt nyilváníthatsz:
- téged érintő valamennyi program kialakításában;
- az iskolai házirend tartalmáról;
- működési szabályzat téged érintő kérdéseiben;
- könyvtár, sportlétesítmény, diákönkormányzat működési rendjének kialakításában;
- a fakultációs irányok megválasztásában.

6. Javaslatot tehetsz az iskolát érintő bármely kérdésben.

7. Kérjed tanárod segítségét, ha egy tananyagban nehézségeid vannak.

8. Jogod van a témazáró nagydolgozat megírásának időpontját az előző (héten) órán megtudnod, hogy jól felkészülhess.

9. Kérheted, hogy egy napon csak két témazárót írj. A harmadikat, ha annak bejelentésekor szólsz, kérésedre tanárod elhalaszthatja. Ez a jogod nem vonatkozik írásbeli feleletekre, részösszefoglalások utáni dolgozatokra, kisdolgozatokra, tanév végi témazárokra, felmérésekre.

10. Kérheted, hogy a hét során a témazáró nagydolgozat írása, ha lehetséges a héten a napszakban korábban eső órára kerüljön.

11. Ha osztályközösséged 50%-nak dolgozata az osztály átlag tanulmányi színvonalához képest gyengén sikerült, akkor közösen - konzultáció után, tantárgyanként egy alkalommal - kérhetitek a dolgozat újraírását. (Nem vonatkozik minimumszintű mérésekre.)

12. Amennyiben tanárod nem javította ki a dolgozatodat 15 munkanap alatt, kérheted, hogy a dolgozat érdemjegyét ne írja be se a naplóba, se az ellenőrzőbe. Ezt a dolgozatot nem kell újra megírni.

13. Amennyiben nem tudtál az órákra lelkiismeretesen felkészülni, jogod van félévente egy alkalommal jokerezni (ez a lehetőség nem vihető át az egyik félévről a másikra). Jokerezni csak közvetlenül a jelentés után lehet és csak akkor, ha az ellenőrződ nálad van (mivel tanárod a "jokerezés" tényét az ellenőrzőbe bejegyzi) és nem az előre bejelentett felelés, vagy dolgozatírás következik az órán. A "jokerezés" nem mentesít az órai munkavégzés alól. Az adott anyagrészt pótolnod kell.

14. Kérheted, hogy egy vagy több tantárgynak több évfolyamra megállapított tantervi követelményét egy tanévben teljesíthesd.

15. Magad választhatod padtársadat, s tanárod mindaddig figyelembe veszi ezt az ülésrendet, míg a tanítást nem gátolja, hanem elősegíti.

16. Az óraközi szünetekben, napközis időben biztosított a könyvtár használata.

17. Ha az iskolán kívül sportolsz, tudasd osztályfőnököddel, hadd lehessen iskolai közösséged is büszke sportteljesítményeidre.

18. Részt vehetsz az iskolai szakkörök munkájában, a DSE és a diákönkormányzat rendezvényein, erdei iskolában, osztályprogramokon, sportversenyeken, és a táborokban, ha a K. TK. törvényeit betartod. Ellenkező esetben a fegyelmi intézkedések lépnek életbe.

19. Kezdeményezheted diákkörök létrehozását és megszervezheted azok tevékenységét. A diákkör megalapításához egy osztályközösség vagy minimum 20 fő szükséges. Tanulók nagyobb csoportja kifejezés alatt egy osztályközösséget, vagy annak megfelelő létszámú gyermeket értünk. A diákkör megfogalmazhatja saját programját, tevékenységi körét. Működéséhez felnőtt segítőt választhat, aki lehet tanár, szülő, vagy bármely nagykorú személy, aki az iskola házirendjét és pedagógiaiprogramját ismerve és elfogadva segíti működéseteket. A diákkör képviselője a diákönkormányzati képviselőkhöz hasonló jogokkal rendelkezik.

20. Véleményt mondhatsz az iskolai oktatásról, szabadidős tevékenységről, neveléssel kapcsolatos kérdésekről a DÖK gyűléseken és a PÓK ládán keresztül. Véleményedet kifejtheted az osztályfőnöködnek, az igazgatódnak, a DÖK-ot segítő tanárodnak, akik válaszolunk a problémádra.

21. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben véleményt nyilváníthatsz. Nagyobb közösségnek számít az adott közösség létszámának 50 %-a.

22. Az iskola döntései ellen "belső" jogorvoslati fórumhoz fordulhatsz a DÖK PÓK ládáján keresztül. Panaszodat a DÖK segítő tanár segítségével 30 napon belül kivizsgáljuk és válaszolnak rá.

23. A diákönkormányzat iskolarádiót működtethet, és iskolaújságot jelentethet meg az iskola életéről. Részt vehetsz a munkában. A szerkesztők diákok, a felelős szerkesztő a tanulók által választott tanár kell, hogy legyen.

24. Az iskola pedagógiai programjában szereplő választható tantárgyak közül választhatsz szüleid beleegyezésével az előző tanév végén (legkésőbb május 15-ig). A választásodat az erre a célra az osztályfőnöködtől kérhető iskolai formanyomtatványon nyújthatod be, szülői és saját aláírásoddal. Választásod egy teljes tanévre, vagy féléves program esetében félévre szól. Kérelmedről a döntés az intézmény vezetőjét illeti meg.

25. Igényelhetsz napközi otthonos vagy tanulószobai ellátást minden tanév május 15-ig a következő tanévre. A kérelmeket a kiadott formanyomtatványokon adhatod be, melyet június 15-ig az iskola igazgatója bírál el.

26. Az évenkénti orvosi ellenőrzéseken (fogorvosi, belgyógyászati, szemészeti) részt vehetsz. A szüleid ezt az ellátást tanév eleji adatlapon jóvá kell, hogy hagyják. A vizsgálatokról, az oltások időpontjáról osztályfőnököd a tájékoztató füzeteden keresztül értesíti szüleidet.
Az iskola elsősorban telefonon (ennek hiányában tájékoztató füzeten keresztül) értesíti szüleidet, ha betegség tüneteit észleli nálad, vagy megsérültél. Amennyiben szüleid nem tudnak érted jönni betegség esetén, az iskola a szülő hozzájárulásával intézkedik az esetleges orvosi ellátásodról, illetve hazakísérésedről.

27. Ingyenes vagy kedvezményes étkezésben és tankönyvellátásban részesülhetsz a mindenkori önkormányzati szabályozásnak megfelelően. Kedvezményes étkezéshez szeptember 7-ig és február 7-ig, a következő tanévi tankönyvtámogatáshoz november 15-ig kell benyújtanod a kérelmet. A kérelmek elbírálását az önkormányzati rendeletnek megfelelően a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök, az igazgatóhelyettes és az igazgató végzi.

28. Érdekképviselet, érdekvédelem az osztály által választott DÖK képviselőn keresztül valósul meg.

29. Jogod van évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést szervezni, és azon részt venni. Rendkívüli diákközgyűlést hívható össze a tanulók 51%-nak kérelme esetén. A kérelmet a DÖK segítő tanárnak nyújthatjátok be írásban, aki 30 napon belül összehívja a közgyűlést.

30. Tartalmi előkészítés, megszervezés, lebonyolítás, állásfoglalás a diákönkormányzat feladata.

31. Amennyiben a szüleid írásbeli nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolába jó idő esetén kerékpárral, görkorcsolyával, gördeszkával, illetve rollerrel menj, a diákönkormányzatot segítő tanártól kérhetsz engedélyt rá. Jó magatartás esetén az engedélyt megkapod, de gondolj arra, hogy az iskola csak az eszközök tárolását vállalja, biztonságos őrzéséről nem tud gondoskodni. Az eszközöket iskolán belüli közlekedésre nem használhatod.

4.§ A Kada Mihály Általános Iskola diákjainak kötelességei

1. Aktívan vegyél részt a kötelező és a választott tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon.

2. Tanúsíts fegyelmezett magatartást és rendszeres munkával, képességeidnek megfelelően tegyél eleget tanulmányi kötelezettségeidnek.

3. Tartsd tiszteletben az intézmény pedagógusait, alkalmazottait, tanulótársaidat, emberi méltóságukat, jogaikat.

4. Tartsd be a Kada törvénykönyvet, valamint az iskola helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét.

5. Védd a közösség tulajdonát.

6. Ha az iskolában bárhol rongálást észlelsz, azonnal jelentsd azt tanárodnak!

7. Mindenki teljes anyagi felelősséggel tartozik azért a kárért, amit számára felróható jogellenes szándékos magatartásával okoz az iskola vagyonában. Ha nem tudod az okozott kárt rendbe hozni, úgy szüleidnek kell azt megtéríteni.

8. Óvd saját és társaid testi épségét, egészségét és biztonságát.

9. Az iskolában tartózkodás során kötelező egészségvédelmi, balest-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások ismerete és betartása. Ezeket az előírásokat minden tanév elején balesetvédelmi oktatáson ismerheted meg, ha tanév közben érkezel, osztályfőnököd az első tanítási napodon tájékoztat.
A szabályok megismerését jelenléti íven aláírásoddal igazolod, szüleid az ellenőrzőben szereplő beírást írják alá.

10. Jelentsd a másokat veszélyeztető állapotokat és baleseteket.

11. Hetesi és ügyeletesi kötelességeidet maradéktalanul lásd el, melyekre osztályfőnököd vagy az ügyeletszervező felkér.

12. Javaslataid alapján készült általad is elfogadott házirendet meg kell tartanod!

13.Minden tanórára hozd magaddal valamennyi felszerelésedet, mert csak így tudsz dolgozni eredményesen. Ellenőrződ is legyen itt nálad, hogy szüleid is mindenről tájékozódjanak.

14. Az iskolában intelligensen, kultúrember módjára viselkedj! /önfegyelem, udvariasság, beszédstílus /

15. Tanítási órákon és iskolai foglalkozásokon levelezéssel nem zavarhatod a munkát, amennyiben mégis ezt tennéd tanárodnak joga van a levél felbontása nélkül azt megsemmisíteni.

16. Az iskolán kívül se feledd el, hogy Kada Mihály Általános Iskola diákja vagy !

17. A termet elhagyva köteles vagy a padokat és környezetedet rendben hagyni.

18. Végy aktívan részt a tanítási órák előkészítésében és lezárásában önként vállalva a szertárosi feladatokat. Szaktanárod választ a jelentkezők közül.

19. A rendezvények előkészítésében és lezárásában is segíts legjobb tudásod szerint, mely feladatokat az osztályközösség vagy az osztályfőnököd vállalt el.

20. Hétköznapon tiszta, rendes ruhában jelenj meg (ne strandruhában), esetleg viseld osztályközösséged által elfogadott köpenyt.

21. Külső, illemszabályok, testnevelés órai öltözet

22. Ünnepi alkalmakkor az alkalomhoz méltón öltözz! (fehér ing vagy blúz, sötét nadrág vagy szoknya)

5. § A tanórán kívüli tevékenység rendje

1. Tanórán kívüli foglalkozásra a diákok jelentkezési lapon keresztül jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel október 1-től kötelező. A napközi foglalkozás naponta 16 óráig tart, utána az ügyeletes nevelő 17 óráig felügyel az iskolában maradt tanulókra.

2. Tanítás után csak a pedagógusok felügyelete mellett tartózkodhatsz az iskola területén. Amennyiben nem vagy napközis, csak a barátaiddal szeretnél egy kis időt eltölteni a tanulási időig, a szabadidős tanárral, vagy az ügyeletes tanárral egy helyen teheted ezt meg (udvar, tanterem, klubszoba).

3. Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek, a menzás diákok a kifüggesztett időbeosztás szerint a pedagógiai asszisztens jelenlétében étkezhetnek.

4. Az iskolai szabadidős rendezvényeken részt vehetsz annak szabályai szerint. (pl. SULI BULI)

6. A napközi házirendje

1. Utolsó óra után napközis termedben kell gyülekezned! Kicsengetéskor a napközis tanár illetve tanító ott vár.

2. Csak a csoportoddal együtt ebédelhetsz! (Rendkívüli esetben - verseny, családi ok - napközis nevelődtől kérhetsz engedélyt a más csoporttal való étkezéshez.)

3. Ennivalót az ebédlőből, uzsonnát a teremből kivinni nem szabad!

4. Legyen tisztasági felszerelésed, amely a kultúrált étkezéshez feltétlenül szükséges!

5. A tanulási időt használd ki, a csendet hangos beszéddel ne zavard! Kézfeltartással jelezd, ha segítségre van szükséged a feladat megoldásához!

6. A szaktanár által tartott korrepetáláson, edzésen tanulási időben is részt vehetsz, ilyenkor a hiányzó leckéd otthon kell elkészítened!

7. Itt maradhatsz négy óra után is, ha a leckéddel nem készültél el és szüleid is tudják, hogy később mész haza, ilyenkor részt vehetsz a napközis tanárod által szervezett korrepetáláson is.

8. A napközit nem igénylő tanulók zöld, névre szóló lepecsételt kártyával léphetnek ki az iskola kapuján a tanítás után. Szüleid által kitöltött adatlapon szerepel, hogy milyen elfoglaltságaid vannak hét közben, napközis idő alatt. Az állandó elfoglaltságodnak megfelelően a napközis tanár által aláírt, időponttal ellátott, lepecsételt kék kártyával mehetsz haza a napköziből! Ideiglenes eltávozásra a szülő által írt, dátummal ellátott elkérőért kapott sárga kártyával van lehetőséged.

9. Szabadidődet érdeklődési körödnek megfelelően hasznosan töltsd el!

10. Tanulásodhoz használd a könyvtár nyújtotta lehetőségeket is!

11. A közösség javát szolgáló napközis törvényt mindig tartsd be!

7. § Az iskola tisztségviselői

I. Az ügyeletes tanuló felelősségteljes szolgálatot lát el, munkájuk zavarása, utasításaik megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül. Az osztályfőnökök napi beosztással 2-2 tanulót bíznak meg portai szolgálattal. A portások feladata fél nyolctól kilenc óráig terjed. Ellenőrzik a késéseket.

Kapuügyeletesek az iskola szolgálatában

1. Minden felsős diáknak kell kapuügyeleti szolgálatot teljesítenie.

2. Ha kapuügyeletes vagy, fél 8-tól 9-ig kell társaddal a portán tartózkodnod.

3. Ellenőrizd az iskolába beérkező tanulók ellenőrzőinek meglétét, annak hiányát a portai füzetbe írd be!

4. A portai füzetbe kell beírnod a későn / 3/4 8 után / érkező tanulókat. Ha van ellenőrzőjük, a késés dátumát tüntessed fel benne, és az ügyeletes tanárral írasd alá!

5. Az ügyelet ideje alatt csak az azzal és a tanulmányi munkával kapcsolatos tevékenységet végezhetsz!

6. Felelős vagy azért, hogy idegenek a tanítás - tanulás idejét ne zavarják meg.

7. Ha valaki az igazgatót vagy az egyik tanárt keresi, egyikőtök kísérje a tanáriba.

8. A portán csak az ügyeletesek tartózkodhatnak.

II. A hetes tanuló felelősségteljes szolgálatot lát el, munkájuk zavarása, utasításaik megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül.

A hetesek az iskola szolgálatában

1. Minden diáknak kell hetesi szolgálatot teljesítenie.

2. Ha hetes vagy, gondoskodj az osztályteremben a tiszta tábláról /krétáról/, a tanár érkezéséig a rendre és fegyelemre is neked kell figyelned.

3. Mint hetes, tartsd számon a hiányzókat, az ellenőrzők meglétét, és azt jelentsd az óra elején.

4. Ellenőrizd, hogy az óra végén osztályod után szemetet senki ne hagyjon!

5. Ha az osztályodba becsengetés után öt perccel sem érkezik be a tanár, akkor azt jelentsd az irodában!

8. § Törvények az iskolában a tanítási időn kívül

1. Ha napközis csoport tagja vagy, napirended alakítsd ki a csoportvezető tanároddal! Napközis tanároddal együtt töltsd el a délutánt, illetve tudasd vele, hogy hova, milyen foglalkozásra mész.

2. Korrepetálásokat, ha felső tagozatos vagy 14. 30 órától veheted igénybe, a kiírt rend szerint.

A korrepetálás érted van, használd ki az iskola adta lehetőséget!

Ha bukásra állsz, a korrepetálás számodra kötelező!

3. A szakköri foglalkozások, a DSE - foglalkozások, valamint a tanfolyamok megállapodás szerint kezdődnek.

4. Használd iskolánk könyvtárát (a nyitva tartás alatt bármikor és a könyvtári órákon), de mindig tartsd be a kölcsönzés szabályait! A kölcsönzött könyvekért is anyagi felelősséggel tartozol.

5. Jogod van a PINCEKLUB helyiségeit igénybe venni bármely délután felnőtt engedélyével, de ezt előbb önkormányzat-vezetőd egyeztesse a vezetőséggel.

6. Az iskolarádió adásait hallgasd figyelmesen, hiszen itt hallhatsz legelőszőr az iskolában történt eseményekről, versenykiírásokról, versenyeredményekről.

9. § Törvények a mulasztásokról

1. Lehetőleg ne hiányozz az iskolából, mert ezzel tanulási esélyedet rontod.

2. Ha mégis mulasztasz, úgy az okot igazolni kell, a mulasztás napján a szülő 9 óráig köteles jelenteni a távolmaradást.

3. Osztályfőnököd igazoltnak tekinti a mulasztást,

- ha előzetesen szüleid írásbeli kérésére engedélyt kaptál a távolmaradásra (évente három alkalomról írhatnak a szüleid igazolást),

- ha betegségedet orvos igazolja.

4. Tudd, hogy az igazolatlan mulasztás esetén első ízben szülői felszólítás, a későbbiekben feljelentés történik az önkormányzat felé, majd pénzbírság is következhet.

5. Az igazolást legkésőbb három napon belül add át osztályfőnöködnek, ellenkező esetben igazolatlan a hiányzásod.

6. Ha a mulasztásod a 250 órát meghaladja, a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehetsz, vagy évet kell ismételned.

10. § Dicséretek és fegyelmi intézkedések

1. Dicséretet kaphatsz kiváló tanulmányi munkádért, szorgalmadért, példamutató magatartásodért, közösségi munkádért, sporttevékenységedért, versenyeken elért eredményekért, a tanulmányi eredményed jelentős javításáért.

Fokozatai:

- szaktanári-, napközi-, szakkör-, sportkörvezetői

- osztályfőnöki

- igazgatói

- tantestületi dicséretek.

2. Fegyelmi büntetésben kell részesíteni azokat a tanulókat, akik a K. TK. szabályait nem tartják be.

Fokozatai:

- szóbeli figyelmeztetések

- a tantestület által megállapított programokról történő eltiltás

- írásbeli intések

A büntetési fokozatot a tantestület a diákönkormányzattal egyetértve szabja meg.

3. Fegyelmi eljárásban részesül az a tanuló, aki a büntetés fokozatai után is az erkölcsi normák ellen vét.

Ezek:

- megrovás

- szigorú megrovás

- párhuzamos osztályba helyezés

- más iskolába helyezés

11. § A Kada Törvénykönyv

nem ismerete nem mentesít a felelőség alól!

12. § Egyéb rendelkezések

1. Az iskolai diákönkormányzat saját szervezeti és működési rendje szerint működik, joga van a diákságot képviselni minden olyan kérdésben, ami a tanulókat érinti.

2. Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni csak a kijelölt helyen, előzetes engedélykérés után lehet.

13. § Veszélyelhárítás,helyiséghasználat

1. Teendők baleset esetén:
Tilos az iskola épületében - a balesetek elkerülése érdekében - szaladgálni, másokat akadályozni a közlekedésben.
Baleset esetén rögtön szólni kell a legközelebb álló nevelőnek, az ügyeletes tanárnak, hogy minél előbb intézkedni tudjon.

2. Egészségügyi védő, óvó eljárások:
Élősködővel fertőzött, gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az iskolát a teljes gyógyulásig nem látogathatja.

3. Az iskolába balesetveszélyes eszközöket, tárgyakat ne hozz, amennyibe mégis megteszed tanárod elveszi azt és csak a gondviselődnek adja vissza.

4. Teendők tűzriadó, katasztrófa és bombariadó esetén
Tűzriadó és bombariadó esetén az épületet - a pedagógusok irányításával - fegyelmezetten kell elhagyni a folyóson kihelyezett menekülési útvonalon.
Tűz és katasztrófa esetén a tennivalókat az intézmény "Prevenciós programja" tartalmazza.

5. A szaktantermek használatának rendjét a tanév elején, az első szakórán ismerteti tanítód, tanárod. Az egyedi szabályokat az iskola SZMSZ-e tartalmazza.

6. A tantermekben a székeket az utolsó foglalkozás után tedd fel a padra, a hetes a termet zárja be és a kulcsot vigye az irodába.


4. Ratifikációs záradékok

4.1. Az iskolaszék és a szülői szervezet véleménye

Jegyzőkönyv

A 2004. 11. 15-én megtartott iskolaszék üléséről.

Az ülés helyszíne: Kada Mihály Általános Iskola

Jelen vannak: Iskolaszék és a szülői munkaközösség tagjai

Téma: Az iskola Házirendje, SZMSZ-e

Az ülést vezeti: Hanczné Szmilkó Katalin, igazgató

Napirendi pontok:

1. Házirend

2. SZMSZ

3. Iskolaszékbe ISZ elnök választás

4. Következő tanév tankönyv támogatási igények felméréséről

Szavazási eljárás: Nyílt szavazás

Szavazás: Az iskolaszék és a szülői munkaközösség az iskola Házirendjével ... szavazattal, ... ellenszavazattal, ... tartózkodással egyetértett.

Az iskolaszék és a szülői munkaközösség az iskola SZMSZ-ét ... szavazattal, ... ellenszavazattal, ... tartózkodással elfogadta.

Az iskolaszék és a szülői munkaközösség az iskola új iskolaszék elnökének ... szavazattal, ... ellenszavazattal, ... tartózkodással ................................ választotta.

.............................................. ..........................................

............................. Tóth István

iskolaszék elnök iskolaszék tag

Budapest, 2004. 11. 15.


4.2. A nevelőtestület véleménye

Jegyzőkönyv

A 2004. 10. 29-én megtartott nevelőtestületi értekezletről.

Az ülés helyszíne: Kada Mihály Általános Iskola

Jelen vannak: Nevelőtestület 35 fővel

Téma: Az iskola Házirendje, SZMSZ-e

Az értekezletet vezeti: Hanczné Szmilkó Katalin, igazgató

Napirendi pontok:

1. Házirend

2. SZMSZ

Szavazási eljárás: nyílt szavazás

Szavazás: A nevelőtestület iskola Házirendjét 35 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A nevelőtestület iskola SZMSZ-ét 35 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

.............................................. ..........................................

Hanczné Szmilkó Katalin.. Nemes Pálné

igazgató jegyzőkönyv vezető

...............................

hitelesítő

Budapest, 2004. 10. 29.


4.3. A diákönkormányzat véleménye

Jegyzőkönyv

A 2004. ............ én megtartott DÖK gyűlésről.

Az ülés helyszíne: Kada Mihály Általános Iskola

Jelen vannak: Az osztályok diákönkormányzati képviselői

Téma: Az iskola Házirendje, SZMSZ-e

Az ülést vezeti: Tóth Kálmán DÖK segítő tanár

Napirendi pontok:

1. Házirend

2. SZMSZ

Szavazási eljárás: nyílt szavazás

Szavazás: A diákönkormányzat az iskola Házirendjével ... szavazattal, ... ellenszavazattal, ... tartózkodással egyetértett.

A diákönkormányzat az iskola SZMSZ-ét ... szavazattal, ... ellenszavazattal, ... tartózkodással elfogadta.

.............................................. ..........................................

Tóth Kálmán Libertinyi Nikoletta

DÖK segítő tanár DÖK elnök

.............................

hitelesítő

Budapest, 2004.


5. Melléklet

5.1. KADA KÓDEX

- A köszönésről: bárhová belépsz, bárhonnan távozol, illik a napszaknak megfelelően köszönnöd

- Mindig előre kell köszönnöd, ha belépsz egy helyiségbe, ha te vagy a fiatalabb, ha te vagy a fiú, ha előbb látod meg ismerősödet.

- Zárt helyiségben a fiúknak sapkájukat illik levenni.

- Az öltözködésről: mindig tiszta és ápolt legyen a ruhád és cipőd, egyéniségedhez illő legyen, ne tarts divatbemutatót az iskolában, mindig alkalomnak megfelelően öltözködj (a hivalkodó, nem éppen az egészséges életmód feltételeit biztosító ruházatot a suli-bulikon viseld), illik a divat mellet a hagyományokat is figyelembe venni, ne ragassz műkörmöt, mert az balesetveszélyes a testnevelésórákon és akadályoz sok mindenben, a körmöd festése is csak alkalmakra való

- A tisztálkodásról: ápolt külsővel jelenj meg mindig, nem illik kisminkelve az iskolába bejönni, a hajadat rendszeresen gondozd, és ne használj hajfestéket (a hajszínező festékeket hagyd a bulikra), az illatszereket megfelelő tisztálkodás mellett használd

- A környezet tisztaságáról: illetlen dolog szemetelned akár az iskolában, akár az utcán, illetlenség megsértődnöd, ha figyelmeztetnek erre, illő rászólni a szemetelőre, illetlenség az utcán enni és a keletkező hulladékot nem a szemetesbe dobni,

- Az utcán és a tömegközlekedési eszközökön való viselkedésről: illetlenség az utcán kiabálni, randalírozni, úgy beszélgess, hogy csak a társad hallja, illetlenség hangos megjegyzéseket tenned másokra (ez bárhol érvényes íratlan szabály),illő dolog figyelmesnek lenned idősekkel, kisgyermekesekkel akár a tömegközlekedési járműveken is, elnézést kérned ha neki mégy valakinek, illő magad elé engedni a hamarabb érkezőket, az öregeket, a kisgyerekeseket, a nőket, illetve átadni helyedet nekik a tömegközlekedési járműveken, nem illik tolakodni és az ülőhelyért rohanni, illik betartani a magad és mások testi épsége miatt a KRESZ előírásait

Az iskolai viselkedésről: illő tisztelettudóan beszélni tanáraiddal, az iskola dolgozóival, iskolatársaiddal, illik és kötelező az osztályterembe belépni becsengetés előtt, késés esetén illik a terem ajtaján kopognod és elnézést kérni a tanárodtól, nem illik iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken beszélgetned, nevetgélned, feltűnést keltened, illik viszont ezeken alkalomhoz illően megjelenned, illetlenség trágár szavakkal illetned társaidat, vagy akár a felnőtteket, a teremből csengetéskor nem illik és nem is szabad kirohannod, hiszen az a tanárodnak szól, nem illik kritizálnod tanárodat, osztálykirándulásokon illik betartanod az előre megbeszélt szabályokat, illetlenség kicsúfolni társaidat akár külsejük, akár tanulmányi munkájuk miatt, illik viszont a gyengébb képességűeket segítened tanulmányaikban, és a beteg társaidnak elvinni a leckét,s érdeklődni gyógyulásukról, az öltözőben nem illik más ruháit, tárgyait a földre dobnod, esetleg eldugni azokat, illik kulturáltan viselkedned az étteremben és a helyi szabályokat betartanod, klubdélutánok és osztályrendezvények szervezésében illő részt venned, illetlenség kisebb diáktársaidat bántalmazni, sértegetni, udvariatlanságra nem illik udvariatlansággal válaszolni, illik a házirendet betartanod és betartatni azt másokkal, próbálj úgy tanulni, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból,


5.2. Létesítmények, helyiségek használatának rendje

Az intézmény helyiségeit a nyitva tartás ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.

Az iskola minden tanulója felelős:

- a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért,

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért.

A gyermekek az intézmény helyiségeit és udvarát csak pedagógusi felügyelet mellett használhatják.

Az alábbi termek használatára a következő speciális szabályok vonatkoznak:

Tornaterem, uszoda, szertár, tornaszoba:

- Nem lehet mindaddig az öltözőbe lépni, amíg az előző osztály el nem készült az öltözéssel.
- Tanári felügyelet nélkül a terembe belépni illetve ott tartózkodni nem lehet.
- Pontosan és az előírt öltözetben kell az órán megjelenni!
- Engedély nélkül a sporteszközöket használni nem lehet.
- Az értékeket az arra kijelölt helyen kell tárolni. A tornateremben, uszodában, öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! Az öltöző ajtaját be kell zárni az utolsó tanulónak, a kulcsot a testnevelő tanárnak kell odaadni.
- Ételt, ital fogyasztása a teremben tilos.
- A zuhanyzót csak tisztálkodásra lehet használni.

Biológia, földrajz terem:

A látható eszközök örömödet és tanulmányaidat szolgálják!

Óvd, gondozd ezeket, vigyázz rájuk!

 1. A teremben csak tanári felügyelet melletttartózkodj!
 2. Kabátodat hagyd a szekrényedben!
 3. Táskád, egyéb felszerelésed ne okozzon kárt! (pl. Ne pakolj a polcokra, asztalokra!)
 4. Ha bármit közelebbről szeretnél megnézni, kérd el tanárodtól!
 5. A kitömött állatokat a simogatás károsítja.
 6. A mérőeszközökérzékenyek, csak tanárod jelenlétében használd azokat!
 7. Kísérletek alkalmával a biztonságot tartsd szem előtt!
 8. Tűzveszélyes anyagokat, eszközöket csak tanárod felügyeletével, irányításával használhatsz.
 9. A zárt szekrényekbe, térképtárolókba a diákszertárosok vagy megbízottak nyúlhatnak be.
 10. A szemléltető eszközöket csak a leltárért felelős tanár tudtával viheted máshova.
 11. Ha véletlenül megrongáltál valamit, szólj, hogy orvosolni lehessen a bajt!
 12. Ha károkozást veszel észre, azonnal jelentsd tanárodnak!

Mindig segíts elpakolni! Tisztaságot hagyj magad után!

Számítástechnika terem

 1. A számítástechnika teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!

2. A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!

3. Kabátot, tornafelszerelést, táskát a terembe behozni nem szabad!

4. A teremben enni, inni nem szabad!

5. A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni TILOS!

6. Ha bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával NE KÍSÉRLETEZZ!

7. Ha a teremben tűz ütne ki a főkapcsolót le kell kapcsolni!

8. A nap végén a gépek kikapcsolása után áramtalanítani kell, a főkapcsolót le kell kapcsolni!

Technika terem

- Tanári felügyelet nélkül a terembe belépni illetve ott tartózkodni nem lehet.
– Órára csak a taneszközöket és a szükséges anyagokat lehet bevinni.
– A munkavégzéshez szükséges anyagok kiosztásában, elrakásában minden tanulónak részt kell vennie.
– Munkavégzés után a rendrakás minden tanulónak a feladata.

Rajz tanterem rendje

A 6–os terem, rajz - ének szaktanterem, elsősorban rajz óráid folynak ott.

A rajz tantárgy igen eszköz és anyagigényes, s a felszereléseiteket a teremben tarthatjátok dobozokban. Mivel ezek tárolása nyitott polcokon történik, így bárki hozzáférhet az eszközökhöz. A szekrények ajtajai nem biztonsági zárasak, és ezekben is értékek kerülnek elhelyezésre. Ezért a tanterem ajtaja tanítási idő előtt, a szünetekben és tanítás után zárva marad. A termet a mindenkor ott tanító szaktanár nyitja és zárja, felel a biztonságért, a terem rendjéért a jelen lévő osztályok heteseivel.

TESTNEVELÉS (úszás) órával kapcsolatos szabályok ill. követelmények

1. FELSZERELÉS:

- Sportcipő: külön testnevelés órára (nem utcai!!!)

- Fehér póló: pl. sportnapos

- Rövid nadrág: kék vagy fekete

- Fehér zokni

- Melegítő alsó ill. felső: szabadtéren szükség esetén

- Fürdőruha és úszósapka: kötelező!

- Papucs, törülköző vagy fürdőköpeny, hajszárító, úszószemüveg, tusfürdő és sampon: ajánlott

2. IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS:

- Felmentés hiánya

- Felszerelés hiányában nem vesz részt aktívan az órán

- Habár van felszerelése, de nem vesz részt a bemelegítésen, mert elkésik: a bemelegítés hiánya nagyfokú balesetveszéllyel jár együtt

3. FELMENTÉS:

- Kötelezően az ellenőrzőbe kell beírni

- A felmentéssel rendelkező tanulónak is felszereléssel kell rendelkezni. Testnevelés órán a felmentés jellegének megfelelően átöltözve (pl. melegítő) kell részt venni. Úszás órán kérésre be kell mutatni a felszerelést. Kivételt képeznek a gyógytestnevelésre járó valamint a félévre ill. évre felmentett tanulók.

- 3 db. szülői felmentés fogadható el félévente


vissza a szabályzatokhoz
e-Ellenörző


Alapítvány

Felajánlás

Adószám: 19663021-1-42Különös közzétételi lista

Különös közzétételi listaDokumentumok

LetöltésKapcsolat, elérhetőség

Kada Mihály Általános Iskola
1103. Budapest Kada utca 27-29.
Tel.: 262-0177